предшколска установа

лептирићи

ражањ

добро

дошли

вести

Упис Деце

Кутак за родитеље

о нама

Предшколска установа  „Лептирићи“ са својом основном делатношћу, а то је нега и васпитно – образовни рад са децом узраста од годину до поласка у школу, сврстава се у ред најзначајнијих фактора за изградњу дечје личности. Као таква она заузима посебно значајно место не само у животима деце и родитеља већ и у локалној заједници.

Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Општим основама предшколског програма, које је донео Национални просветни савет у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У циљу унапређивања делатности предшколског васпитања и образовања и повећања обухвата деце, поред предшколског програма, остварују се и програми у зависности од специфичних потреба и интересовања деце и породице.

Информатор о раду Предшколске установе "Лептирићи" Ражањ

наш програм

Предшколски програм предшколске установе обухвата: васпитно-образовни рад и програм неге са децом до три године као и програм васпитно-образовног рада са децом од три године до поласка у основну школу који укључује и припремни предшколски програм.

Почев од јануара 2013.године, предшколска установа увела је нови облик рада под називом „Играоница“. Деца раде по посебном програму који је организован као резултат учествовања  установе у пројекту „ИМПРЕС“ (унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији).

Осим посебног организује се и специјализовани програм чији се циљеви мењају са завршетком школске године. До сада су били организовани: Специјализовани програм физичког васпитања, Студио драмског изражавања и Музички студио.

наш циљ

Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и морални развој, а да при том негује комуникацију и  стваралаштво код деце.

наша визија

Желимо да постанемо установа у којој сва деца расту,развијају се и остварују у квалитетној васпитно-образовној средини ослањајући се на активне методе и облике рада, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду, у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених.

наша мисија

Мисија наше установе је да свој деци обезбедимо повољну и безбедну материјалну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психофизички развој и остваривање њихових права, а породици пружимо помоћ у вршењу родитељске функције.