Предшколска установа  „Лептирићи“ са својом основном делатношћу, а то је нега и васпитно – образовни рад са децом узраста од годину до поласка у школу, сврстава се у ред најзначајнијих фактора за изградњу дечје личности. Као таква она заузима посебно значајно место не само у животима деце и родитеља већ и у локалној заједници.

Предшколско васпитање и образовање остварује се у складу са Општим основама предшколског програма, које је донео Национални просветни савет у складу са Законом о основама система образовања и васпитања. У циљу унапређивања делатности предшколског васпитања и образовања и повећања обухвата деце, поред предшколског програма, остварују се и програми у зависности од специфичних потреба и интересовања деце и породице.

Предшколски програм предшколске установе обухвата: васпитно-образовни рад и програм неге са децом до три године као и програм васпитно-образовног рада са децом од три године до поласка у основну школу који укључује и припремни предшколски програм. Почев од јануара 2013.године, предшколска установа увела је нови облик рада под називом „Играоница“. Деца раде по посебном програму који је организован као резултат учествовања  установе у пројекту „ИМПРЕС“ (унапређивање предшколског васпитања и образовања у Србији). Осим посебног организује се и специјализовани програм чији се циљеви мењају са завршетком школске године. До сада су били организовани: Специјализовани програм физичког васпитања, Студио драмског изражавања и Музички студио.

Циљ ове Установе је да деци обезбеди нормалан физички, интелектуални, социо-емоционални и морални развој, а да при том негује комуникацију и  стваралаштво код деце.

визија

Желимо да постанемо установа у којој сва деца расту,развијају се и остварују у квалитетној васпитно-образовној средини ослањајући се на активне методе и облике рада, уз активно учешће родитеља у васпитно-образовном раду, у атмосфери позитивне професионалне комуникације и стручне компетенције запослених.

мисија

Мисија наше установе је да свој деци обезбедимо повољну и безбедну материјалну и социјалну средину са свим условима и подстицајима за укупан психофизички развој и остваривање њихових права, а породици пружимо помоћ у вршењу родитељске функције.

БРОЈ ДЕЦЕ

Матични вртић у Ражњу

број деце
0
број група
0

Васпитне групе на терену

број деце
0
број група
0

КАДРОВСКА СТРУКТУРА

Ред.бр.

       Профил стручности

  Број радника

1.

Директор

1

2.

Стручни сарадник-педагог

1

3.

Васпитач

8

4.

Медицинска сестра-васпитач

1

5.

Сестра на тријажи

1

6.

Админ. прав. и фин. послови

2

7.

Припремање хране

1

8.

Сервирање хране

1

9.

Одржавање хигијене

2

10.

Технички послови

1

УКУПНО

19

Васпитне групе на терену

Васпитна група Витошевац
(при Основној школи „Вук Караџић")

Васпитна група Скорица
(при Основној школи „Вук Караџић")

Васпитна група Смиловац
(при Основној школи „Вук Караџић")

Васпитна група Нови Брачин
(при Основној школи „Вук Караџић")